سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

mini bar serves

بادام درختی

100 گرمی tree almonds

۴۸,۰۰۰ تومان

پسته

pistachois

۴,۴۰۰ تومان

پاستیل

Gummy candy

۲۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

small mineral water

۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

big mineral water

۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر

beer (no alchohol)

۲۴,۰۰۰ تومان

عرقیات سنتی

traditional soft drink

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه گازدار

soda

۱۹,۰۰۰ تومان

موگو موگو

mo

ویتامین C

۸۰,۰۰۰ تومان

شکلات کیت کت

۴۰,۰۰۰ تومان

رد بول

۸۰,۰۰۰ تومان

هایپ

۷۰,۰۰۰ تومان